Rukovodilac projekta BELISSIMA i radnog paketa WP5:

Dr Srđan Samurović


Rad Dr. Samurovića baziran je na želji da se shvati više  o jednom od osnovnih problema moderne astrofizike i kosmoligije - prirodi sveproćimajuće tamne materije u univerzumu. Kako su galaksije osnovni gradivni blokovi univerzuma najveći deo istraživanja Dr. Samurovića posvećen je proučavanju tamne materije u različitim vrstama galaksija: spiralnim (poput našeg Mlečnog puta) i eliptičnim (u kojima je problem tamne materije daleko komplikovaniji). Istraživački rad Dr. Samurovića obuhvata i posmatračke i teorijske metode: on pokušava da iz posmatračkih podataka izvuče korisne informacije ispita ih i korišćenjem prihvatljivih modela dođe do zaključka. U svom radu Dr. Samurović saradjuje sa Astronomskom opservatorijom i Departmanom za astronomiju u Trstu (Italija) gde je i doktorirao 2004. Od početka 2011. rukovodi nacionalnim projektom br. 176021 "Vidljiva i nevidljiva materija u bliskim galaksijama: teorija i posmatranja".

 

WP1: Jačanje ljudskih potencijala na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu

Lider paketa: Dr Zoran Knežević

 

Istraživački rad Dr. Knezevića usmeren je ka istraživanju dinamike i fizičkih karakteristika malih objekata sunčevog sistema., uglavnom asteroida. Ova istraživanja uključuju proračunavanje orbita asteroida i razvoj teorija perturbacija kojieomogućavaju klasifikaciju asteroida u familije, zatim analizu efekata srednjeg kretanja i sekundarnih rezonanci i ispitivanje stabilnosti orbita u dugom vremenskom periodu. Dr. Knežević sarađuje sa mnogim inostranim institutima, od kojih su najznačajniji njegovi radovi sa kolegama sa Univerziteta u Pizi (Italija), Opservatorije iz Nice (Francuska) i Aristotel Univerziteom u Tesalonikuju (Grčka).

 

 

WP2: Nabavka, instalacija i testiranje nove posmatračke opreme

Lider paketa: Dr Ištvan Vince

 

Dr. Istvan Vince je zaposlen na Astronomskoj opservatoriji od 1972. godine, gde trenutno radi kao istraživač. Njegov rad je orijentisan ka posmatranju nebeskih objekata, prvenstveno zvezdama, kroz različite posmatračke tehnike (fotoelektrična fotometrija, CCD fotometrija, spektrometrija i spektrografija) i metode (fotometrija, spektromertijai polarimetrija). Svoje znanje i posmatračko iskustvo prenosi studentima na Departmanu za fiziku Univerziteta u Novom Sadu. Dr. Vince je bio i gostujući profesor na Departmanu za astronomiju ELTE Univerziteta  u Budimpešti (Mađarska) gde je držao kurseve praktične astronomske spektroskopije.

 

 

WP3: Ljudski potencijali, obuka i javni nastupi

Lider paketa: Dr Luka Č. Popović (od jula 2010 do aprila 2011)

 

Istraživanje Dr. Luke Popovića usmerena su na dublje razumevanje aktivnih galaktičkih jezgara (AGN) sa naglaskom na strukturu unutrašnjih delova. On ispituje oblike spektralnih linija ovih objekata i promene koje nastaju kod njih i pomoću toga objašnjava kinetičke i strukturne karakteristike centralnih delova AGN-ova. Osnova ovih istraživanja leći upravo u objašnjavanju fizičkih principa koji dovode do ovakvih promena spektralnih linija. Poseban interesovanje Dr Popovića usmereno je na shvatanje kako gravitacioni efekti utiču na spektralne linije AGN-ova.

 

 

Lider paketa: Dr Miroslav Mićić (od aprila 2011)

Dr. Miroslav Mićić   je diplomirao 2001. na Matematičkom fakultetu  Univerziteta u Beogradu, a doktorirao 2007. godine na Pensilvanijskom  Državnom Univerzitetu. Do dolaska na AOB je radio kao naučni istraživač na Vanderbilt Univerzitetu, SAD, i Sidnejskom Institutu za Astronomiju pri Univerzitetu u Sidneju, Australija. Dr Mićić je ekspert za astrofizičke simulacije,  astronomsku obradu podataka i vizuelizaciju podataka.

 

WP4: Popularizacija nauke i astronomije

Lider paketa: Dr Milan M. Ćirković

Milan M. Ćirković (rođ. 1971) is a naučni savetnik na Astronomskoj opservatoriji u Beogradu i vanredni profesor Kosmologije na departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Završio je osnovne studije teorijske fizike na Univerzitetu u Beogradu, a doktorirao fiziku na univerzitetu Stony Brook u Njujorku, (USA).  Ćirković se bavi istraživanjima iz oblasti astrobiologije (antropički principi, SETI studije, katastrofički rizici u istoriji), astrofizičke kosmologije (barionska tamna materija, stvaranje zvezda, budućnost univerzuma), kao i filozofijom nauke (analiza rizika, posmatrački selekcioni efekti, epistemologija). Ćirković je koautor antologije "Globalni katastrofički rizici" koju je izdao Oxford University Press 2008. godine. Napisao je dve monografije (QSO Absorption Spectroscopy and Baryonic Dark Matter, Belgrade, 2005; Uvod u vangalaktičku astronomiju, Novi Sad, 2008), i preveo više knjiga, uključujući i dela Ričarda Fejmana i ser Rodžera Penrouza.

 

 

Rukovodilac izvršnog tima projekta

Dr Milan Bogosavljević

 

Dr. Bogosavljević je stručnjak za vizuelna i blisko-infracvena posmatranja astronomski objekata, analizu podataka, posebno procesiranje slika. Radio je na najmodernijim svetskim opservatorijama i teleskopima poput  Keck opservatorije na Havajima i Mt. Palomar opservatorije u Kaliforniji, gde je radio na razvoju algoritama za obradu podataka. Dr. Bogosavljević je radio na projektovanju najveće slike astronomskih objekata u svetu - velike Griffit slike (The Griffith Big Picture). Ova slika ima 2.46 gigapiksela dugačka je oko 50m i visoka preko 6m, a na njoj se nalaze milioni zvezda i galaksija. Ova slika deo je izložbe Griffith oopservatorije iznad Los Anđelesa u Kaliforniji.

 

Poslednja izmena u petak, 12 avgusta 2011 12:09